Reklama

UMOWA

kontrakt

zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej osób (kontrahentów), zmierzających do ustanowienia, zmiany lub zniesienia określonego przez strony stosunku prawnego; u. uważa się za zawartą, gdy strony uzgodniły jej istotne postanowienia (essentialia negotii); największe znaczenie mają u. gospodarcze, ponieważ stanowią podstawowe źródło powstania i kształtowania w określonych prawem granicach treści zobowiązaniowych stosunków prawnych; rozróżniamy u. rozporządzające (bezpośrednia zmiana praw majątkowych) i zobowiązujące (zobowiązanie do świadczenia w przyszłości), w tym jednostronnie zobowiązujące, w których jedna strona (wierzyciel) ma prawa, a druga strona (dłużnik) tylko obowiązki oraz u. dwustronnie zobowiązujące, z których dla obu stron wynikają prawa i obowiązki; szczególną odmianą u. dwustronnie obowiązujących są u. wzajemne, w których świadczenie jednej strony stanowi ekwiwalent świadczenia drugiej - np. u. sprzedaży. Szczególne znaczenie w zakresie zobowiązań ma podział na u. nazwane, nienazwane i mieszane; u. nazwane są unormowane w sposób szczegółowy w kodeksie cywilnym oraz innych aktach normatywnych (np. u. wydawnicza w prawie autorskim), u. mieszana zawiera elementy różnych u. nazwanych (np. u. uczestnika wycieczki zagranicznej z biurem podróży), zaś u. nienazwana nie jest unormowana w żadnym akcie prawnym, ale może być zawarta w granicach swobody u. przysługującej stronom (np. reasekuracji, know-how).

Reklama

Powiązane hasła:

LEGALIZACJA, KONTRAKTACJA, DAROWIZNA, KONTRAKT, KARA UMOWNA, AGENCYJNA UMOWA, POŚREDNICTWO, OFERTA, KLAUZULA, UMOWA SPOŁECZNA

Podobne hasła:

  • umowa, zawrzeć umowę o pracę,...
  • umowa, (kontrakt, contract...
  • umowa, zgodne, pisemne lub ustne...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama