Reklama

HANSEN

Alvin Harvey, (1887-1975)

ekonomista amer., prof. Harvard University, zwolennik teorii J.M. Keynesa, jeden z twórców teorii stagnacji sekularnej współcz. kapitalizmu, która głosi, że rozwój gosp. świata będzie przebiegał coraz wolniej z powodu zmniejszania się tempa przyrostu naturalnego, ograniczenia możliwości ekspansji gosp. Negatywnym skutkom długotrwałej stagnacji można zdaniem H. zapobiec m.in. przez pobudzenie inwestycji dzięki interwencyjnej polityce państwa. Poglądy H. wywarły wpływ na politykę rządu USA w okresie prezydentury F.D. Roosevelta. Gł. prace: Full Recovery or Stagnation, Fiscal Policy and Business Cycles, A Guide to Keynes.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama