"Miesięcznik Literacki"

(1942-43)

konspiracyjne pismo wyd. w Krakowie przez grupę pisarzy i naukowców związanych z chrześc.-demokratyczną organizacją Unia (T. Kwiatkowski - red. naczelny, W. Żukrowski, T. Kudliński, J. B. Ożóg, J. Turowicz, K. Wyka). W "M.L." K. Wyka opublikował entuzjastyczną recenzję poezji K. K. Baczyńskiego (List do Jana Bugaja).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama