Reklama

OGNIWO

źródło stałego prądu elektr., w którym energia elektr. powstaje w wyniku reakcji elektrochem. (galwaniczne o.), rozpadu promieniotwórczego (o. jądrowe), promieniowania elektromagnet. (o. fotoelektr.); w praktyce ma zastosowanie szereg o. różniących się gł. rodzajem elektrod oraz charakterem wytwarzanego napięcia; m.in.: o. Leclanchégo - nieregenerowalne, jako elektrody stosuje się pręt węglowy (dodatnia) i płytę cynkową (ujemna); stosowane jako baterie, np. do latarek (tzw. o. suche); o. paliwowe - źródłem energii jest proces utleniania doprowadzonego na anodę paliwa (np. wodoru, metanu) w tlenie z katody; typowym o. paliwowym jest o. wodorowo-tlenowe, ze względu na dużą sprawność stosowane np. w statkach kosmicznych, okrętach podwodnych; o. stężeniowe - elektrodami są 2 półogniwa różniące się stężeniem elektrolitu; o. Westona (o. normalne) - zbudowane z elektrody rtęciowej (dodatnia) pokrytej siarczanem rtęci(I) i amalgamatu kadmu (ujemna); utrzymuje przez długi czas stałą wartość siły elektromotorycznej (SEM = 1,018 V przy 20oC); stosowane w laboratoriach jako wzorzec napięcia; również o. litowe, niklowo-kadmowe, srebrowe, rtęciowe, Bunsena.

Reklama

Powiązane hasła:

BECQUEREL Alexandre Edmund, ELEKTROKATALIZA, GALWANICZNE OGNIWO, NADNAPIĘCIE, ELEKTROMOTORYCZNA SIŁA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama