Reklama

ADMINISTRACJA RZĄDOWA

struktura organizacyjna stanowiąca w państwie organ wykonawczy władzy ustawodawczej, wykonujący zadania o charakterze ogólnopaństwowym; w Polsce na czele a. rz. stoi Rada Ministrów; a.rz. składa się z organów centralnych (Rada Ministrów, jej prezes i wiceprezesi, ministrowie, określone w ustawach komitety, urzędy, komisje i agencje, które kierują wydzielonymi dziedzinami spraw publicznych na terenie całego kraju) oraz organów terenowych, wykonujących zadania z zakresu spraw publicznych na wyznaczonym terenie; organy administracji terenowej dzieli się na organy administracji ogólnej (wojewodowie i starostowie) i specjalnej (np. izb i urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów celnych, szefowie sztabów wojskowych, komendanci policji); zakres kompetencji organów a.rz. określony jest konstytucją i ustawami.

Reklama

Powiązane hasła:

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI, ESTABLISHMENT, PRAWO ADMINISTRACYJNE, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama