Reklama

CENTRALNY KOMITET NARODOWY

CKN

luźne ugrupowanie polit. o orientacji prorosyjskiej i antyniemieckiej, działające we Lwowie VII-VIII 1914; członkowie: Stronnictwo Nar. Demokratyczne, PSL "Piast", Nar. Związek Chrześcijańsko-Lud., Grupa Rzeczpospolitej, Stronnictwo Katolicko-Lud., Lwowskie Stronnictwo Mieszczańskie, podolacy, kombatanci powstania 1863, organizacje: i "Drużyny Bartoszowe"; gromadziło fundusze na cele wojskowe; przew. T. Cieński; po wybuchu I woj. świat. pod naciskiem opinii publicznej zdecydował się udziellić poparcia Austro-Węgrom; VIII 1914 przystąpił do Naczelnego Komitetu Narodowego.

Reklama

organizacja polit. działająca w Warszawie 1915-17, zrzeszająca: PPS-Frakcja Rewolucyjna, PSL, Narodowy Związek Robotniczy, Związek Patriotów, Związek Inteligencji Niepodległościowej; CKN stanowił zaplecze polityczne J. Piłsudskiego w Królestwie Pol.; dążył do odbudowy Polski najpierw z ziem zaboru ros. i austr., patronował Polskiej Organizacji Wojskowej; prezes A. Śliwiński.

Powiązane hasła:

RADA NARODOWA, KOMITET NACZELNY ZJEDNOCZONYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH, CKN, POWSTANIE STYCZNIOWE, JODKO-NARKIEWICZ, KOMITET CENTRALNY NARODOWY, PADLEWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama