EKSPERYMENT

doświadczenie, próba

jeden z trzech podstawowych (oprócz obserwacji i pomiaru) sposobów uzyskania informacji o przebiegu badanego zjawiska lub zachowaniu się obiektu badań, polegający na celowym wywołaniu określonego zjawiska lub działania obiektu w warunkach stworzonych przez obserwatora, a następnie badaniu jego przebiegu i cech. Najczęściej zadaniem e. jest sprawdzenie wcześniej sformułowanej hipotezy: e. potwierdzający hipotezę (zwiększający jej prawdopodobieństwo) nazywa się e. pozytywnym, zaś e. wskazujący na brak prawidłowości założonej w hipotezie - e. negatywnym; e., którego rezultat potwierdza jedną i obala drugą z dwóch równouprawnionych dotąd hipotez dotyczących danego zjawiska lub obiektu, nosi nazwę experimentum crucis (eksperyment krzyżowy). Zagadnieniami związanymi ze sposobami realizacji e., analizą uzyskanych wyników i wnioskowania na ich podstawie zajmuje się teoria doświadczalnictwa, zwana też teorią eksperymentu.

Reklama

Powiązane hasła:

DOŚWIADCZENIE, DOŚWIADCZENIE, SACHS, JOUFFROY D'ABBANS, BADANIA NAUKOWE, JENAJSKI PLAN, OBSERWACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama