PANAMERYKAŃSKIE KONFERENCJE

Międzynarodowe Konferencje Państw Amerykańskich

spotkania szefów państw Ameryki Łac. i USA dla instytucjonalizacji ich współpracy, zwł. gosp., a od lat 30. także polit. (panamerykanizm); na I konferencji 1889-90 w Waszyngtonie powołano Biuro Handlowe Republik Amer. (1910 przekształcone w Unię Panamerykańską); do poł. XX w. zwołano 10 konferencji; m.in. 1933 w Montevideo przyjęto zasadę wzajemnej nieinterwencji, 1936 w Buenos Aires USA przyjęły tę zasadę bezwarunkowo, 1945 w Meksyku przyjęto zarys systemu bezpieczeństwa jako projekt na konferencję założycielską ONZ, 1947 w Rio de Janeiro podpisano ogólnoamer. traktat o wzajemnej pomocy, 1948 w Bogocie przyjęto Kartę Państw Amerykańskich, podpisano układ o pokojowym rozstrzyganiu sporów wśród państw amer. i utworzono OPA; odtąd p.k. stały się spotkaniami ceremonialnymi dla obchodów rocznic, itp.

Reklama

Powiązane hasła:

PANAMERYKANIZM, MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE PAŃSTW AMERYKAŃSKICH, PANAMERYKAŃSKA UNIA, EKSTRADYCJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama