KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

KBWE

wielostronne rokowania na szczeblu rządowym prowadzone przez państwa europejskie (początkowo bez Albanii) oraz USA i Kanadę (z racji przynależności do NATO); rozpoczęło je 1975 spotkanie w Helsinkach (poprzedzone 2-letnimi przygotowaniami); po jego zakończeniu odbywały się co 2 lata tzw. konferencje przeglądowe na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i spotkania przywódców państw; w KBWE uczestniczą wszystkie państwa europejskie, azjatyckie państwa Wspólnoty Niepodległych Państw oraz USA i Kanada, w sumie 53 kraje w 1994; podstawą pracy są zasady sformułowane 1975 w Akcie Końcowym z Helsinek, obejmujące trzy tzw. "koszyki": 1. dziesięć reguł normujących współżycie polityczne (rezygnacja z użycia siły, nienaruszalność granic, niemieszanie się w sprawy wewnętrzne, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz równouprawnienie narodów i ich prawo do samostanowienia); 2. zalecenia dotyczące współpracy gospodarczej, naukowej i w ochronie środowiska; 3. postanowienia w sferze humanitarnej, doskonalenie kontaktów między ludźmi oraz wymiana informacji między państwami i grupami państw; z upływem czasu KBWE - już jako Organizacja BWE (OBWE) - stała się ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa europejskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

KBWE, ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE, ZIMNA WOJNA, WIEDEŃSKIE ROKOWANIA, POLSKIE PLANY ROZBROJENIOWE, PARYSKIE SPOTKANIE 1990

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama