antysemityzm

odmiana rasizmu skierowanego przeciw społ. żyd. Nienawiść jest związana z przypisywaniem narodowi żyd. negatywnych cech i zachowań przynoszących straty lub nieszczęście innym narodom, np. próba opanowania świata i podporządkowania sobie społ. na drodze niejawnych manipulacji w sferze gosp. i polit. Utrzymywaniu się a.sprzyjało przywiązanie mniejszości żyd. do tradycji, kultywowanie odmiennych od otoczenia zwyczajów, solidarność grupowa, dążenie do podnoszenia kwalifikacji i gosp. sukcesy. A. prowadził do zbrodniczych zachowań ze strony nieżyd. społ., a także władz państw. Tragiczne w skutkach pogromy występowały w całej Europie. Planowa eksterminacja ludności żyd. stała się wiodącym elementem polityki Hitlera i krajów współpracujących z Trzecią Rzeszą. Wobozach śmierci zginęły miliony Żydów z Niemiec i ziem okupowanych. A. służył też celom polit., ukierunkowaniu niechęci społ. na określoną grupę, np. ustawy dyskryminujące osoby pochodzenia żyd. były stosowane oprócz hitlerowskich Niemiec w stalinowskim ZSRR, przykładem polskim są wypadki "marcowe 1968". A. przejawiał się też w lokalnych antyżyd. akcjach: niszczeniu własności, obiektów rel., napadach na ludzi, do czego przyczyniały się prymitywne przesądy związane z brakiem wiedzy ozwyczajach żyd. i wrogość rel. Takie postawy występowały w Polsce międzywojennej i po wojnie, np. pogrom z 1946 w Kielcach, w którym zginęło 42 Żydów. W demokr. społ. a. jest zakazany prawnie, podobnie jak wszystkie zachowania dyskryminujące ludzi ze względu na narodowość, rasę czy rel.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama