ANANIŃSKA KULTURA

(archeol.) kultura rozwijająca się w dorzeczu środkowej Wołgi, KamyWiatki w VIII-III w. p.n.e.; ludność zamieszkiwała niewielkie osady wiejskie i grody otoczone wałami drewniano-ziemnymi; w oparciu o miejscowe złoża rud rozwinęła na szeroką skalę produkcję metalurgiczną (początkowo wyroby z brązu, potem z żelaza); wytwory tego ośrodka rozchodziły się szeroko w Europie wsch. i płn. (docierając nawet do Szwecji i na wybrzeża Morza Czarnego); a.k. wywarła duży wpływ na ludność zamieszkującą płn. strefę Europy wschodniej; nazwa od m. Ananino nad rz. Kamą, gdzie odkryto cmentarzysko z tej epoki.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama