Arystoteles

(384-22 p.n.e.)

uczony ifilozof gr. ze Stagiry. Zakres działalności A. był bardzo szeroki, zajmował się logiką formalną, przyrodą, estetyką, historią ustrojów polit. Wl. 367-347 najwybitniejszy uczeń Platona; w343-335 wychowawca młodego Aleksandra Macedońskiego. W335 r. założył wAtenach własną szkołę filoz. zw. Likejonem lub Perypatem, gdzie prowadzono badania humanist. iprzyrodnicze. A. podzielił filozofię na praktyczną (polityka, etyka, estetyka) iteoretyczną (matematyka, metafizyka, filozofia przyrody); głosił pogląd filoz., wg którego każda rzecz jako byt jednostkowy jest syntezą dwu nierozdzielnie istniejących elementów - materii iformy. Uważa się A. za twórcę wielu dziedzin nauki: logiki (Organon), fizyki (Wykłady oprzyrodzie), biologii (Zoologia), psychologii (Oduszy), filozofii bytu (Metafizyka), etyki (Etyka nikomachejska), polityki (Ustrój polityczny Aten), teorii lit. (Retoryka, Poetyka). Poglądy idorobek twórczy A. miały wielki wpływ na rozwój nauki ilit. średniowiecznej; odkryto je dzięki komentatorom arabskim.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama