Baranauskas Antanas, Baranowski Antoni

(1835-1902)

litewski poeta piszący także wjęzyku pol., biskup. Wywodził się zchłopskiej rodziny. Ojcu zawdzięcza umiejętność czytania ipisania po polsku. Po nauce wszkole podstawowej wOniksztach (1845-48) został oddany na roczną służbę do wikarego wparafii Gelvonai. Wlatach 1851-53 pobierał nauki wszkole kancelistów. Wówczas zaczął pisać po polsku wiersze ilisty do rodziców. Przyjaźń zpoetką K.Praniauskaite (Proniewską), piszącą wjęzykach pol. ilitewskim, wywarła znaczny wpływ na dalsze życie irozwój drogi twórczej B. Dzięki protekcji Proniewskiej B. został przyjęty do seminarium duchownego. Przez wiele lat był profesorem seminarium, następnie biskupem wSejnach, gdzie zmarł. Najważniejszym utworem wdorobku B. jest poemat Borek Oniksztyński (1860-61) wyrosły zinspiracji Panem Tadeuszem A.Mickiewicza. Napisany wjęzyku litewskim, odegrał znaczącą rolę whistorii literatury tego kraju. Jego zadaniem było udowodnienie, iż język litewski niczym nie ustępuje innym językom imożna wnim również uprawiać twórczość poetycką. Borek... ukazuje piękno litewskiej przyrody, litewskiego lasu (opis grzybów szczególnie uwidacznia wpływy Pana Tadeusza), opowiada olosie chłopa pańszczyźnianego, wktórym ciężkie życie nie zniszczyło wrażliwości na piękno ojczystego krajobrazu. Ponadto B. jest autorem pieśni, wierszy, prac zzakresu matematyki ilitewskiego językoznawstwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama