Reklama

TEMPERATURA

jedna z parametrycznych wielkości fiz. określających termodynamiczny stan układu (stanu równanie); dla układów będących w równowadze termodynamicznej t. przyjmuje tę samą wartość (termodynamiki zasady); w wypadku różnych t. układów pozostających w kontakcie termicznym, układ o t. wyższej przekazuje energię układowi o t. niższej, co przejawia się wyrównaniem t.; w oparciu o tę zasadę przeprowadza się pomiary t. (termometria, termometr); miarą t. ciała jest zmiana tzw. właściwości termometrycznej ciała wzorcowego będącego w kontakcie termicznym z ciałem, którego t. chcemy zbadać; wg termodynamiki jest to t. empiryczna; w termodynamice statyst. temperatura definiowana jest jako miara średniej energii kinetycznej ruchu cząsteczek danego ciała i określana jako tzw. t. statystyczna; wartość t. odpowiadająca określonemu stanowi układu fiz. zależy od zastosowanej skali t. (temperatury skale); wyrażona wtedy będzie w jednostkach jednej ze skal, którymi są: kelwin - K (układ SI), stopień Celsjusza - °C (skala Celsjusza), stopień Fahrenheita - °F (skala Fahrenheita), stopień Rankine'a - °R (skala Rankine'a); pomiaru t. dokonuje się z wykorzystaniem kontaktu bezpośredniego, gdy czujnik pomiarowy styka się z badanym ciałem (termometr, termistor, termoelement) bądź metodą bezstykową (pirometr, radiometr).

Reklama

Tabele:

FLUKTUACJE, ATMOSFERA WZORCOWA, KALORYMETRIA, ENERGIA WEWNĘTRZNA, TEMPERATURY HELOWE, NORMALNE WARUNKI, FAZOWA PRZEMIANA, JOULE'A-THOMSONA ZJAWISKO, GAZ, TEMPERATURA SAMOZAPŁONU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama