Reklama

KONSTYTUCJA MARCOWA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921

pierwsza pol. ustawa zasadnicza po odzyskaniu niepodległości; ustanawiała republikańską formę państwa; ustrój parlamentarno-gabinetowy; władza zwierzchnia należała do narodu, z najwyższymi organami: ustawodawczymi - Sejmem i Senatem; wykonawczymi - prezydentem wybieranym wspólnie przez Sejm i Senat na 7 lat i sprawującym władzę z rządem oraz niezawisłym sądownictwem; ochrona własności prywatnej była podstawą ustroju; przyznawała szerokie prawa obywatelskie; Kościół rzymskokat. miał stanowisko naczelne wśród wyznań równouprawnionych; 2 VIII 1926 tzw. nowela sierpniowa zwiększyła uprawnienia prezydenta; obowiązywała do uchwalenia Konstytucji Kwietniowej 1935.

Reklama

Powiązane hasła:

TRYBUNAŁ STANU, KONSTYTUCJA MAŁA 1947, POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO, KONSTYTUCJA MAŁA 1919, SZLACHTA, POLSKA. HISTORIA. PONOWNE TWORZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO, SEJM USTAWODAWCZY, NIEDZIAŁKOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama