Arion

– część składowa programu Socrates, funkcjonująca w krajach Unii Europejskiej od 1976 jako oddzielny program. W jego ramach organizowane są krótkie wizyty studyjne dla osób odpowiedzialnych za kierowanie, zarządzanie i organizację edukacji; ich celem jest m.in. wymiana informacji i doświadczeń w zakresie szeroko pojętej edukacji, zapoznanie się z osiągnięciami innych krajów w organizacji oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych reform, nawiązywanie kontaktów z instytucjami i placówkami edukacyjnymi, umożliwienie poznania dziedzictwa kulturowego poszczególnych państw. Każdego roku tematyka wyjazdów określona jest priorytetami wyznaczonymi przez ministerstwa edukacji krajów uczestniczących oraz Komisję Europejską. Podstawę prawną tego programu stanowi traktat z Maastricht, w którym stwierdza się m.in., że działalność Wspólnoty ma na celu rozwój wymiany informacji i doświadczeń na temat wspólnych zagadnień dotyczących systemów edukacyjnych poszczególnych państw. Zob. też europejskie programy edukacyjne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama