Reklama

Zespół Negocjacyjny

– Zespół Negocjacyjny w sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – powołany został na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1998. Zadaniem Zespołu Negocjacyjnego jest przygotowanie i prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W skład weszło siedemnastu członków oraz przewodniczący, którym jest pełnomocnik rządu do spraw negocjacji o członkostwo RP w UE (główny negocjator). Pierwszym przewodniczącym ZN został Jan Kułakowski. Poszczególni członkowie są odpowiedzialni za proces negocjacji w poszczególnych obszarach negocjacyjnych. W skład ZN weszli poza pełnomocnikiem jako jego przewodniczącym także imiennie powołani przez premiera przedstawiciele: ministra spraw zagranicznych; szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej; ministra spraw wewnętrznych i administracji; ministra finansów; ministra sprawiedliwości; ministra gospodarki; ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; ministra transportu i gospodarki morskiej; ministra łączności; ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej; ministra pracy i polityki socjalnej; ministra zdrowia i opieki społecznej; prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych; prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; pełnomocnik rządu ds. rodziny; przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej; sekretarz zespołu. Głównym zadaniem ZN jest koordynacja procesu negocjacji akcesyjnych, a w szczególności: opiniowanie raportów Komisji Europejskiej z zakończonych sesji przeglądu prawa; rozpatrywanie projektów instrukcji negocjacyjnych; przygotowanie i zatwierdzanie projektów stanowisk negocjacyjnych oraz opracowanie na podstawie instrukcji negocjacyjnych rozwiązań pakietowych. Posiedzenia zwoływane co najmniej raz w tygodniu są prowadzone przez przewodniczącego, decyzje są podejmowane na drodze konsensusu, a w sytuacji, gdy jego osiągnięcie jest niemożliwe, przeprowadza się głosowanie. Po ukształtowaniu się nowej koalicji rządzącej, na podstawie zarządzenia nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 w sprawie Zespołu Negocjacyjnego w sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej został powołany nowy, tym razem dwunastoosobowy ZN, na którego czele stanął Jan Truszczyński.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama