CE

(franc. conformite européenne) – umieszczany na produktach znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymogami dyrektyw Nowego Podejścia. Oznaczenie znakiem CE symbolizuje odpowiedzialność wytwórcy za dany produkt, a żaden kraj członkowski nie może wprowadzić zakazu dopuszczenia i użytkowania tego wyrobu na własnym rynku, chyba że udowodni, iż procedura znakowania wyrobu została przeprowadzona niezgodnie z obowiązującymi regulacjami lub istnieje podstawa do zastosowania klauzuli ochronnej na podstawie art. 30 Traktatu o WE, tj. w sytuacji, gdy wymagają tego względy moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrona zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochrona narodowych dóbr kultury i wartości artystycznych, historycznych lub archeologicznych oraz ochrona własności przemysłowej i handlowej. Zob. też Nowe Podejście, Globalne Podejście.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama