centra dokumentacji europejskiej

– powoływane na mocy umowy między Komisję Europejską a zainteresowanymi publicznymi uczelniami wyższymi w danym kraju, na podstawie której uczelnia zobowiązuje się do promowania i rozwijania studiów i badań dotyczących tematyki integracji z Unią Europejską, udostępniania wszystkim zainteresowanym dokumentów i materiałów otrzymywanych bezpłatnie z Komisji Europejskiej, prowadzenia działalności informacyjnej oraz podejmowania współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie wymiany i wykorzystania zgromadzonych zbiorów. W Polsce utworzono dotychczas siedemnaście c.d.e. centra koordynacyjne– ośrodki utworzone (do końca 1997) w ramach krajowej administracji, których celem działalności jest rozwiązywanie problemów wynikających z funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. W przypadku gdy państwo członkowskie lub Komisja Europejska wniosą zastrzeżenia co do przestrzegania zasad wspólnego rynku, koordynują ich wyjaśnienie na szczeblu krajowym lub regionalnym w zależności od skali, rodzaju i przedmiotu problemu. Zob. też punkty kontaktowe.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama