Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa

(CID) – powołane w 1995 w Warszawie przy wsparciu finansowym PHARE. Działania CID skoncentrowane są głównie na: udzielaniu wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach dostosowujących polski sektor rolny do przystąpienia do struktur Unii Europejskiej, tłumaczeniu regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, upowszechnianiu wiedzy wśród odbiorców zainteresowanych problematyką sektora rolnego w kontekście przystąpienia Polski do zintegrowanej Europy, gromadzeniu i upowszechnianiu publikacji książkowych, opracowań, analiz i raportów o tematyce związanej z poszczególnymi działami rolnictwa, jego rozwojem i procesem dostosowawczym w kontekście akcesji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Ponadto CID przez wydawanie tygodnika „Agroekspres” i kwartalnika „Problemy Integracji Rolnictwa Unia Europejska – Polska” upowszechnia wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej. Zob. też Fundacja Kultury Akademickiej Universitas.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama