Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Azylu

(CIREA) – utworzone na podstawie uchwały Rady Unii Europejskiej z 11 czerwca 1992, spełnia określone zadania w zakresie polityki azylowej Wspólnoty Europejskiej. Każdego roku CIRWA bada zmiany w przepisach państw członkowskich z dziedziny prawa azylowego, tendencje odnośnie do krajów pochodzenia osób ubiegających się o azyl, postanowienia obowiązujących umów readmisyjnych oraz inne istotne z punktu widzenia kształtowania polityki azylowej zagadnienia, np. przypadki prześladowania z powodu płci, sytuację osób niepełnoletnich pozbawionych opieki dorosłych, zmiany w obrębie grupy bezpiecznych krajów pochodzenia, problemy związane z odraczaniem repatriacji, łączeniem rodzin i ochroną subsydiarną. Innym zadaniem CIRWA jest regularne aktualizowanie zbioru tekstów dotyczących europejskiej praktyki azylowej wraz z odpowiednimi aktami prawnymi i innymi ważnymi dokumentami z zakresu spraw azylowych. W jego ramach opracowano nowy – dostosowany do postanowień konwencji dublińskiej – system statystyczny do celów związanych z zestawianiem i analizowaniem liczby osób ubiegających się o azyl oraz liczby osób otrzymujących go w poszczególnych państwach członkowskich. W 1993 ustalono wytyczne dotyczące sporządzania przez lokalne urzędy państw członkowskich wspólnych raportów, umożliwiających dokonywanie oceny sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w krajach pochodzenia osób ubiegających się o azyl w państwach Unii Europejskiej. Raporty te mogą być wykorzystywane przez właściwe organy państw członkowskich i udostępniane stronom sporów prawnych w wypadku wniesienia odwołania od decyzji organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie spraw związanych z azylem i sytuacją prawną cudzoziemców. W 1993 instytucja ta nawiązała współpracę z Centrum Dokumentacji i Badań Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Od 1996 w ramach regularnie organizowanych spotkań ekspertów prowadzona jest wymiana informacji o działalności CIRWA i właściwych w sprawach azylowych instytucji amerykańskich. Tego typu spotkania odbywają się także z udziałem przedstawicieli Cypru oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama

Podobne hasła:

  • CIREA, Centrum Informacji, Refleksji...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama