Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Przekraczania Granic Zewnętrznych i Imigracji

(CIREFI) – powstało na podstawie uchwały ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za sprawy imigracyjne, podjętej na posiedzeniu 30 listopada – 1 grudnia 1992. Jego członkowie, którymi są mający wiedzę specjalistyczną przedstawiciele państw członkowskich, spotykają się regularnie, tworząc Stałą Konferencję i korzystając ze wsparcia logistycznego Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Udziela ono państwom członkowskim pomocy w skutecznym przezwyciężaniu trudności związanych z legalną imigracją, zapobieganiem nielegalnej imigracji i nielegalnemu pobytowi, efektywnym zwalczaniem przemytu ludzi, wykrywaniem fałszerstw dokumentów oraz repatriacją. Zadaniem CIRWPGZI jest w szczególności: statystyczne opracowywanie przy użyciu jednolitych formularzy informacji dotyczących legalnej imigracji, nielegalnej imigracji i nielegalnego pobytu, nielegalnego przeprowadzania przez granice cudzoziemców, posługiwania się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami podróży, działalności służb granicznych; regularne sporządzanie na tej podstawie raportów, zawierających m.in. opinie na temat tendencji, kierunków rozwoju i przeobrażeń w wymienionych dziedzinach; analizowanie gromadzonych informacji, wyciąganie wniosków i formułowanie zaleceń; prowadzenie wymiany informacji na temat repatriacji, w szczególności na temat krajów przeznaczenia, miejsc wylotu i miejsc przylotu, przedsiębiorstw transportowych, tras lotniczych, taryf, możliwości rezerwacji, warunków przewozu, koniecznej eskorty, możliwości czarteru, problemów ze zdobyciem dokumentów na drogę powrotną. Przedstawia Radzie roczne sprawozdania ze swej działalności, jak też – na żądanie – inne sprawozdania. Rada określa za pośrednictwem podległych jej właściwych gremiów najważniejsze elementy bieżących prac CIRWPGZI, a także ustala, że między posiedzeniami Stałej Konferencji urzędy centralne zainteresowanych państw członkowskich w przypadkach, gdy konieczne jest natychmiastowe działanie, wymieniają informacje bez jego pośrednictwa. Wymiana informacji odbywa się w sposób możliwie najbardziej ujednolicony za pomocą formularzy lub według uzgodnionego schematu. W maju 1999 utworzono w jego ramach system wczesnego ostrzegania, służący przekazywaniu informacji o nielegalnej imigracji i nielegalnym przerzucaniu ludzi przez granice. Informacje te dotyczą pierwszych symptomów tego typu zjawisk, zwłaszcza w miejscach będących źródłem ruchów migracyjnych, jak też nowych tendencji wymagających natychmiastowych działań (zmiany tras lub środków transportu, nowego typu masowych fałszerstw dokumentów podróży, wzrostu liczby przypadków nielegalnej imigracji, przerzutów dużych grup przez specjalizujące się w tym organizacje przestępcze).

Reklama

Podobne hasła:

  • CIREFI, Centrum Informacji, Refleksji...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama