Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

– powstało na podstawie wspólnego działania Rady Unii Europejskiej z 20 lipca 2001, przy wykorzystaniu odpowiednich elementów istniejących struktur Unii Zachodnioeuropejskiej, w celu rozbudowy mechanizmów wczesnego ostrzegania i monitorowania sytuacji kryzysowych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w szczególności Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Działalność swą rozpoczęło 1 stycznia 2002, w początkowym okresie na bazie infrastruktury Unii Zachodnioeuropejskiej, siedzibę ma w Torrejón de Ardoz (Hiszpania). Zadaniem CSUE jest udzielanie wsparcia przy podejmowaniu przez Unię Europejską decyzji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w szczególności w ramach Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, przez przygotowywanie materiałów mających za podstawę analizę zdjęć satelitarnych oraz innych istotnych danych. Państwa członkowskie, Komisja Europejska, wybrane państwa trzecie (europejscy członkowie NATO nienależący do Unii oraz inne państwa, które ubiegają się o członkostwo) i organizacje międzynarodowe (przede wszystkim ONZ, OBWE, NATO) mogą kierować zapytania do wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, który – o ile pozwalają na to możliwości CSUE– zleca wykonanie odpowiednich prac. Nadzór polityczny nad jego działalnością sprawuje Komitet ds. Politycznych i Bezpieczeństwa, który udziela wysokiemu przedstawicielowi UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wytycznych dotyczących priorytetów CSUE. Ten ostatni określa kierunki działalności CSUE, nie naruszając kompetencji Rady Administracyjnej i dyrektora, jak też składa sprawozdania Komitetowi ds. Politycznych i Bezpieczeństwa. Rada Administracyjna uchwala roczne i długoterminowe programy pracy oraz plany budżetowe, a także omawia kwestie związane z funkcjonowaniem, personelem i wyposażeniem CSUE. Przewodniczącym Rady Administracyjnej jest wysoki przedstawiciel UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, który składa Radzie Unii Europejskiej sprawozdanie z prac Rady Administracyjnej. Do tej ostatniej każde państwo członkowskie oraz Komisja Europejska wysyłają jednego przedstawiciela. Dyrektor CSUE bierze udział co do zasady w posiedzeniach Rady Administracyjnej, w których mogą uczestniczyć także dyrektor generalny Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Zob. też Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama