Daphne

– program działań Wspólnoty Europejskiej na 2000–03, dotyczący środków prewencyjnych w walce z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet, uruchomiony na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 24 stycznia 2000. Za cel programu uznano wniesienie wkładu w zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego przez ochronę dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą (łącznie z wykorzystywaniem seksualnym) oraz przez zapobieganie przemocy i wspieranie ofiar, jak też wspieranie aktywnych w tym zakresie organizacji pozarządowych i innych. W ramach programu przewidziano wspieranie transgranicznych działań zmierzających do stworzenia multidyscyplinarnych sieci i do zapewnienia wymiany informacji i sprawdzonych praktyk oraz współpracy na poziomie wspólnotowym (cel: współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi, łącznie z organami administracji publicznej); transgranicznych działań zmierzających do uwrażliwienia opinii publicznej (cel: zainteresowanie opinii publicznej problematyką przemocy i zapobiegania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, łącznie z ofiarami handlu ludźmi z zamiarem wykorzystania seksualnego, wykorzystania seksualnego dla pieniędzy oraz innych form nadużyć seksualnych); działań uzupełniających (cel: wsparcie techniczne i eksperckie). Możliwość uczestnictwa w programie zaoferowano państwom EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stowarzyszonym państwom Europy Środkowej i Wschodniej, Cyprowi oraz Malcie i Turcji. Udział Wspólnoty Europejskiej w finansowaniu jednego projektu nie powinien przekroczyć 80% jego łącznych kosztów. Na realizację programu przeznaczono 20 mln euro.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama