COLBERT Jean Baptiste

(1619-83)

francuski mąż stanu, minister Ludwika XIV, reformator, zwolennik merkantylizmu; karierę polityczną rozpoczął w służbie kardynała Mazariniego; po jego śmierci 1661 doradca królewski, z czasem kierownik całej franc. administracji (z wyjątkiem zastrzeżonych dla króla spraw zagranicznych i wojska). Polityka C. miała na celu umocnienie władzy królewskiej (absolutyzm), w tym celu zniesiono przywileje poszczególnych prowincji i miast oraz przeprowadzono reformę i ujednolicenie prawodawstwa franc.; C. doprowadził też do zmiany systemu podatkowego i celnego oraz zreorganizował cechy; działał na rzecz uprzemysłowienia Francji, a dla zapewnienia przemysłowi taniej siły roboczej wprowadził zakaz emigracji oraz popierał wczesne wstępowanie w związki małżeńskie; merkantylistyczna działalność C., a przede wszystkim centralizacja gospodarki, stworzyły podstawy politycznej ekspansji Ludwika XIV. Także mecenas sztuki i nauki.

Reklama

Powiązane hasła:

ALENÇON, MERKANTYLIZM, LE BRUN, LUDWIK XIV

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama