DYFUZJONIZM

kierunek w etnografii i antropologii społecznej powstały na początku XX w.; w myśl jego idei zapożyczenia i wzajemne przenikanie się wytworów kulturowych z jednej grupy społeczeństwa do drugiej są gł. czynnikiem rozwoju kultury; d. przypisywał zasadnicze znaczenie kontaktom między grupami ludzkimi, a minimalizował rolę ewolucji kulturalnej; punktem wyjścia podczas badań było określenie zasięgu wybranego faktu lub zespołu faktów kulturowych; d. wprowadził do nauki pojęcie kręgu kulturowego; do gł. jego przedstawicieli należeli F. Ratzel, F. Boas, F. Graebner, B. Ankerman, G.E. Smith, W.J. Perry; zasługą d. było obalenie poglądu o jednokierunkowej ewolucji rozmaitych kultur świata; d. był ostro zwalczany przez przedstawicieli marksizmu, wiążących rozwój kultury z teorią rozwoju społecznego, oraz przez funkcjonalistów, tłumaczących fakty antropologiczne ich rolą spełnianą w systemie kultury.

Reklama

Powiązane hasła:

DYFUZJA KULTUROWA, FROBENIUS Leo, RATZEL, ETNOLOGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama