Reklama

MACEDOŃCZYCY

naród południowosłowiański zamieszkujący Macedonię, płn. Grecję, Bułgarię i Albanię; ok. 2 mln; wywodzą się z plemion słowiańskich przybyłych na Bałkany w VI i VII w., zmieszanych z wcześniejszą ludnością gr., tracką i iliryjską; język macedoński, religia prawosławna; świadomość narodowa nie do końca ukształtowana, rodziła się od lat 30. XX w. jako reakcja na serbizację (w Jugosławii) i bułgaryzację (Bułgaria swe roszczenia do terenów Macedonii i płn. Grecji uzasadniała tozsamością etniczna M. i Bułgarów); od 1945 własne państwo – pocz. republika federacyjna w składzie Jugosławii, od 1991 niepodległa Macedonia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama