cele polityki regionalnej

Unii Europejskiej– obejmują priorytety rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. W zależności od stopnia rozwoju danego regionu oraz rodzaju i skali występujących na danym terenie problemów c.p.r. mogą być realizowane łącznie lub w określonych wariantach. Nadrzędnym c.p.r.UE jest nie tylko redukcja niekorzystnych dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów, ale także prewencja skierowana przeciw powstawaniu nowych różnic wynikających z funkcjonowania samej Wspólnoty. Polityka regionalna realizuje te cele, podejmuje również działania wzmacniające poziom konkurencyjności poszczególnych regionów, wewnętrzną spójność w całej Wspólnocie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama