Comenius

– priorytetowy komponent realizowany w ramach prowadzonego przez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates. Skierowany do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także osób i instytucji zarządzających systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym w krajach Unii Europejskiej, EFTA oraz państwach centralnej i wschodniej Europy. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości szkolnej edukacji, promowanie (zgodnie z traktatem z Maastricht hasła „Europa w szkole”) wymiaru europejskiego w szkołach, wzbogacanie i uzupełnianie systemów edukacyjnych poszczególnych krajów, podnoszenie poziomu znajomości języków obcych oraz upowszechnianie edukacji wielokulturowej i międzykulturowej. Cele te realizowane są poprzez np.: zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych programów, metod nauczania i materiałów dydaktycznych, wspieranie międzynarodowej współpracy między placówkami oświatowymi i doskonalenia nauczycieli, promowanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie zarządzania szkołami oraz zastosowań technologii informatycznych w edukacji, rozpowszechnianie metod przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym. Działania w ramach programu rozdzielone są między trzy akcje. Akcja 1 „Współpraca szkół dla realizacji Europejskich Projektów Edukacyjnych” – promuje współpracę międzynarodową między szkołami, nauczycielami i uczniami w dziedzinie kultury, sztuki, doświadczeń społeczno-ekonomicznych, ekologicznych oraz nauki języków krajów współpracujących. Akcja 2 „Edukacja międzykulturowa oraz kształcenie dzieci imigrantów i Romów” – jako cel główny wskazuje zrozumienie i akceptację odmienności w tradycji i kulturze różnych krajów, poprawę jakości kształcenia (zwłaszcza dzieci imigrantów i Romów) oraz walkę z wszelkimi przejawami rasizmu i ksenofobii. Akcja 3 „Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty” – służy promowaniu wymiaru europejskiego w kształceniu oraz doskonaleniu zawodowemu kadry nauczycielskiej, wspieraniu współpracy między instytucjami zajmującymi się profesjonalnym doskonaleniem pracowników oświaty, udzielaniu pomocy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauczycielami, wspieraniu kształcenia niestacjonarnego i otwartego. W Polsce koordynuje program Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronem komponentu jest Jan Amos Komeński (1592–1670), czeski pedagog, filozof, reformator szkolnictwa, działacz społeczny i religijny, uważał, że jedynie powszechna edukacja, prowadzona w duchu tolerancji i humanizmu, jest w stanie umożliwić ludziom pełny rozwój i życie w zgodzie ze sobą i otaczającym światem. Zob. też europejskie programy edukacyjne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama