Reklama

rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu

(ang. Trade Barriers Regulation) – rozporządzenie Rady 3284/94 z 22 grudnia 1994, określające zasady i procedury stosowane w celu egzekwowania praw Wspólnoty Europejskiej w dostępie do rynków państw trzecich, wynikających z międzynarodowych porozumień, w tym zawartych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Na jego mocy przedsiębiorstwa działające na terenie Wspólnoty lub państwa członkowskie mogą wnosić do Komisji Europejskiej skargę w razie stwierdzenia, że państwa trzecie wprowadzają w stosunku do nich bariery handlowe, które wyrządzają szkodę (lub grożą jej wyrządzeniem) w przemyśle na terenie Wspólnoty lub niekorzystnie wpływają na działalność jej przedsiębiorstw na rynkach państw trzecich. Jeżeli w wyniku postępowania prowadzonego przez Komisję ustali ona, że stosowane przez państwa trzecie instrumenty są niezgodne z zawartymi porozumieniami międzynarodowymi, Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji, może: 1. zawiesić lub wycofać przyznane wcześniej koncesje; 2. podwyższyć obowiązujące cła lub wprowadzić inne ograniczenia importowe; 3. wprowadzić ograniczenia ilościowe w imporcie; 4. wprowadzić inne ograniczenia dotyczące warunków wymiany. Alternatywą wprowadzenia jednej z tych form ograniczenia wymiany jest przyjęcie przez rząd kraju stosującego niedozwolone przeszkody w handlu dobrowolnego zobowiązania do rozwiązania problemu na warunkach korzystnych dla Wspólnoty. Rozporządzenie to zastąpiło Nowy Instrument Polityki Handlowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama