Reklama

BIAŁOWIESKA PUSZCZA

kompleks leśny w Polsce i na Białorusi, na obszarze Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich; pow. 1460 km2 (z czego w Polsce 580 km2); najw. na Niżu Środkowoeuropejskim obszar leśny; w drzewostanie przewaga świerka (31%) i sosny (20%), olchy i brzozy (po 14%), dębu (10%), nadto grab, jesion, osika, klon, wiąz, lipa; w zwierzostanie m.in. restytuowany żubr, nadto łoś, ryś, wilk, gronostaj, bóbr, wydra, z ptaków orzeł bielik, bocian czarny, żuraw, głuszec; w obrębie Puszczy Białowieski Park Narodowy (wpisany na Listę UNESCO) oraz liczne rezerwaty. W przeszłości P.B. wielokrotnie zmieniała gospodarzy, była własnością książąt lit. i rus., po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów stanowiła teren polowań królów pol. na prawach tzw. dóbr stołowych, przy czym już w XV w. istniała straż leśna dla ochrony zwierzyny (zlikwidowana przez zaborców); 1795-1807 przez P.B. biegła granica Prus z Rosją (okres poważnego wytrzebienia zwierzyny); po kongresie wiedeńskim własność carów ros.; w XIX w. nadmierna eksploatacja znacznie zubożyła drzewostany; 1915-18 zajęta przez Niemców, poddana rabunkowej eksploatacji (wycięcie 6,5 tys. ha drzewostanu, najw. w Europie fabryka suchej destylacji drewna, kilka tartaków, fabryka drewnianych domów, 200 km linii kolejek wąskotorowych do wywozu drewna), całkowite wytępienie żubrów i łosi; w niepodległej Polsce podjęto ochronę części obszaru, tworząc 1932 rezerwat, 1947 park narodowy; szczególne zasługi dla opisania i ochrony P.B. położyli J. Paczoski, J.J. Karpiński, J. Hausbrandt, O. Hedemann; na terenie P.B. leży Białowieża, na zach. obrzeżu Hajnówka.

Reklama

Powiązane hasła:

BIAŁOWIEŻA, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. ŚWIAT ZWIERZĘCY, PACZOSKI, PODLASKIE WOJEWÓDZTWO, JAROCKI, GORSKI, PODLASKA NIZINA, PÓŁNOCNOPODLASKA NIZINA, KOSTYRKO, ŻUBR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama