BOLEWSKI Andrzej

(1906-2002)

mineralog, petrograf; prof. AGH w Krakowie, czł. PANPAU; XI 1939 aresztowany wraz ze 182 krakowskimi uczonymi w ramach Sonderaktion Krakau, następnie więzień Sachsenhausen i Dachau, zwolniony wraz z grupą uczonych po międzynar. interwencjach; czł. pol. delegacji na konferencję w Poczdamie (uczestniczył w rozmowach z Wielką Trójką na temat pol. granic); zał. Centralnego Urzędu Geologii, współzał. Wydz. Górniczego Politechniki Śląskiej; prace dotyczące skał magmowych, złóż siarki, fosforytów i węgla; liczne podręczniki geologii, m.in. Rozpoznawanie minerałów, Mineralogia szczegółowa, Petrografia (z W. Parachoniakiem); inicjator i red. pol. Encyklopedii Surowców Mineralnych oraz 17-tomowej serii Surowce Mineralne Świata.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama