BILANS WODNY

obliczane dla danego obszaru (np. dorzecza, zlewiska, kraju, kontynentu, kuli ziemskiej) zestawienie uwzględniające wielkość (sumę) opadów, odpływ powierzchniowy i podziemny, parowanie bezpośrednie z wód otwartych i gruntowych oraz pokrywy roślinnej; ilościowe zależności między elementami krążenia wody w przyrodzie przedstawia równanie b.w., wyrażone w jednostkach objętości wody (w mln m3 lub km3); b.w. jest dodatni, gdy ilość wody przewyższa parowanie i odpływ, ujemny przy stosunku odwrotnym: b.w. sporządza się w najczęściej w stosunku rocznym, rzadziej 10-letnim; b.w dla całej Ziemi znajduje się w stanie równowagi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama