Reklama

POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. WŁADZA USTAWODAWCZA

Reklama

organami władzy ustawodawczej w P. są Sejm i Senat, pochodzące z powszechnych, tajnych i bezpośrednich wyborów; ich gł. zadaniem jest uchwalanie ustaw konstytucyjnych i zwykłych, w tym budżetowej, a także ratyfikowanie umów międzynar.; w skład sejmu wchodzi 460 posłów, wybieranych na 4-letnią kadencję; w przypadkach szczególnych, określonych w konstytucji sejm może zostać rozwiązany przed upływem kadencji przez głowę państwa lub na mocy własnej uchwały przyjętej większością 2/3 głosów; przedłużenie kadencji sejmu następuje w wypadku, gdyby upływała ona w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego lub do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Kadencja 100-osobowego senatu jest zawsze równoczesna z kadencją sejmu; senat nie może zostać oddzielnie rozwiązany, wcześniejsze rozwiązanie sejmu pociąga za sobą rozwiązanie senatu. Posłom i senatorom w okresie sprawowania przez nich mandatu przysługuje immunitet, nie są oni związani instrukcjami poselskimi (w Polsce funkcjonuje tzw. wolny mandat poselski). Zarówno sejm, jak i senat wybierają swoje prezydia (marszałka i wicemarszałków), a także stałe i nadzwyczajne komisje; inicjatywa ustawodawcza przysługuje prezydentowi, rządowi, senatowi a także grupie 15 posłów lub komisji sejmowej; gł. rolę w uchwalaniu ustaw wypełnia sejm, ustawę przyjętą przez sejm rozpatruje senat, który ma prawo zgłosić do niej poprawki lub ustawę odrzucić; podlega ona wtedy ponownemu głosowaniu w sejmie, który może bezwzględną większością głosów oddalić sprzeciw senatu; ustawę przyjętą przez sejm i senat podpisuje prezydent, może on jednak w terminie 30 dni zgłosić weto i przekazać sejmowi ustawę do ponownego rozpoznania; sejm może przełamać weto zgłoszone przez prezydenta większością głosów; prócz funkcji ustawodawczej sejm sprawuje kontrolę nad działalnością rządu, rozpatruje jego sprawozdanie z wykonania budżetu i podejmuje decyzję w sprawie udzielenia mu absolutorium; ponadto uczestniczy w procesie tworzenia rządu i powoływania czł. najważniejszych organów i urzędów państwowych (czł. Trybunału Stanu, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, sędziów Trybunału Konstytucyjnego).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama