Reklama

TRYBUNAŁ STANU

organ sądowy, przed którym ponoszą odpowiedzialność osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe; w Polsce istniał w latach 1921-39 (do 1935 powoływany przez Sejm, później przez prezydenta); pod rządami Konstytucji marcowej mieli odpowiadać przed TS: prezydent - za zdradę kraju, naruszenie konstytucji i przestępstwa pospolite, ministrowie - za pogwałcenie prawa, narażanie państwa na niebezpieczeństwo lub znaczne szkody; prezes NIK - za nielegalne sprawowanie funkcji; na gruncie Konstytucji kwietniowej odpowiedzialność mieli ponosić: prezes rady ministrów, ministrowie i prezes NIK za umyślne naruszenie konstytucji lub innego aktu ustawodawczego, dokonane w związku z urzędowaniem; w Polsce międzywojennej TS rozpoznał dwie sprawy: 1924 ministra skarbu Władysława Kucharskiego, który sprzedał 1923 odbudowane po wojnie przez państwo żyrardowskie zakłady włókiennicze Francuzom za 1% wartości, oraz 1929 ministra skarbu Gabriela Czechowicza, który przekazał 1927 bezprawnie środki budżetowe na rzecz kampanii wyborczej piłsudczyków – oba postępowania umorzono; TS przywrócono ustawą z 1982, orzeka o odpowiedzialności za naruszenie Konstytucji i ustaw przez prezydenta RP, członków rady ministrów, prezesa NIK, prezesa NBP, naczelnego dowódcę sił zbrojnych, kierowników urzędów centralnych oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; z inicjatywą o pociągnięcie do odpowiedzialności mogą wystąpić: sejmowa komisja śledcza, prezydent oraz grupa 50 posłów; w skład T.S. wchodzi przewodniczący (pierwszy prezes Sądu Najwyższego), 2 zastępców, 21 członków i 5 zastępców wybranych przez Sejm spoza jego grona; T.S. wymierza kary przewidziane w ustawach karnych za czyny posiadające znamiona przestępstwa, za inne czyny może orzec utratę biernego i czynnego prawa wyborczego, zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk, utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.

Reklama

Powiązane hasła:

STRZEMBOSZ, KALISZ Ryszard, ZGROMADZENIE NARODOWE, SALWA, KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. WŁADZA USTAWODAWCZA, PARLAMENTARYZM, OLSZEWSKI, ZATARCIE SKAZANIA, KALWAS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama