bliższa współpraca

(ang. closer cooperation, flexibility) – elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom państw, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą współpracę. Nie może zmieniać obowiązującego acquis communautaire, decyzje dotyczące jej realizacji są podejmowane w trybie przewidzianym dla określonego rodzaju sprawy, lecz tylko głosami krajów członkowskich decydujących się na bliższą współpracę. Jej koszty, z wyjątkiem kosztów administracyjnych, ponosiłyby zainteresowane kraje. Procedura nawiązania bliższej współpracy jest następująca: kraje zgłaszają wniosek do Komisji Europejskiej, która w ciągu trzech miesięcy przedstawia swoją opinię. Na jej podstawie Rada Unii Europejskiej, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, podejmuje decyzje większością kwalifikowaną zainteresowanych krajów lub jednomyślnie. Bliższej współpracy nie można rozpocząć w dziedzinach: swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, wspólna polityka handlowa, Jednolity Rynek Europejski, wspólna polityka rolna i rybołówstwa, polityka konkurencji oraz polityka spójności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama