Deklaracja Transatlantycka

(ang. Transatlantic Declaration) – deklaracja podpisana w 1990 między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską, określająca cele, zasady oraz ramy instytucjonalne wzmacniające dotychczasową współpracę. Strony zadeklarowały w niej chęć rozwijania wzajemnej współpracy przez: wspieranie demokracji, poszanowanie praw człowieka i indywidualnej wolności, działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie we współpracy z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi, promowanie zasad wolnego rynku, pomoc krajom rozwijającym się w przeprowadzeniu reform politycznych i ekonomicznych oraz współpracę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby umożliwić im jak największy udział w międzynarodowym handlu. W dokumencie strony zobowiązały się do regularnych konsultacji w trzech dziedzinach. Pierwsza z nich to współpraca ekonomiczna, w której obie strony zobowiązują się do implementacji zasad Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu (GATT) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie wymiany handlowej i inwestycji. Dążą też do rozwijania współpracy w dziedzinie polityki konkurencji, telekomunikacji, transportu oraz w likwidacji technicznych barier w handlu artykułami przemysłowymi i rolnymi. Drugi obszar to edukacja, nauka i współpraca kulturalna, w nim obie strony dążą do wzmocnienia wzajemnej współpracy naukowej poprzez wymianę technologii, wspólne projekty i badania w zakresie medycyny, ochrony środowiska, energii, bezpieczeństwa nuklearnego oraz wymianę młodzieży i kadry naukowej. Ostatnia płaszczyzna współpracy to międzynarodowe wyzwania, w której strony zobowiązują się do wzmocnienia wysiłków w: zwalczaniu terroryzmu, handlu narkotykami, przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, współpracy w zwalczaniu przestępstw międzynarodowych, skoordynowaniu działania na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu proliferacji broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, a także technologii rakietowych. Dla osiągnięcia przyjętych założeń strony ustaliły sformalizowany dialog polityczny między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, odbywający się na różnych szczeblach i dotyczący zagadnień politycznych, gospodarczych, naukowo-technicznych i kulturalnych. Wyznaczono następujące poziomy dialogu: coroczne spotkania między przewodniczącym Rady Europejskiej i przewodniczącym Komisji Europejskiej z jednej strony a prezydentem Stanów Zjednoczonych z drugiej, coroczne spotkania między ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i sekretarzem stanu USA, spotkania ad hoc przewodniczącego Rady Unii Europejskiej i sekretarza stanu USA oraz coroczne spotkania Komisji Europejskiej z przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych. Zob. też Agenda Transatlantycka, ekonomiczne partnerstwo transatlantyckie, atlantycka opcja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama