POSTGLACJALNY OKRES

postglacjał

okres następujący po zlodowaceniu; charakteryzuje się m.in. ociepleniem klimatu i wiążącymi się z nim zmianami formacji roślinnej i zwierzęcej; termin używany gł. dla okresu po ostatnim zlodowaceniu w czwartorzędzie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama