GRADACJA

stopniowanie, klimaks

zwrot stylistyczny stosowany w retoryce i poezji w celu spotęgowania wrażenia; polega na uszeregowaniu składników wypowiedzi w porządku nasilania się (g. rosnąc) albo słabnięcia (g. opadające) ich intensywności ekspresywnej lub znaczeniowej; np. tytuł powieści dla młodzieży J. Broszkiewicza Wielka, większa i największa.

Reklama

(geol.) - zrównanie pow. Ziemi na skutek procesów denudacji (niszczenie wyniosłości) i sedymentacji (zapełnianie osadami obniżeń).

zależność efektu fotograficznego od naświetlenia działającego na warstwę światłoczułą; wyrażana przez kształt i położenie krzywych charakterystycznych; pot. określanie dotyczące kontrastowości fotograficznych materiałów światłoczułych (np. papieru fotograficznego).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama