Reklama

AKT 5 LISTOPADA

dwa jednobrzmiące manifesty, wydane 5 listopada 1916 przez generał-gubernatorów okupowanego Królestwa Polskiego: niemieckiego - H. Beselera i austriackiego - K. Kuka; w imieniu cesarzy Niemiec (Wilhelma II) i Austrii (Franciszka Józefa) proklamowały utworzenie z ziem byłego zaboru rosyjskiego "samodzielnego państwa polskiego" jako monarchii konstytucyjnej (przy czym ani jego granice, ani stopień niezawisłości nie zostały bliżej określone); aktowi towarzyszyły decyzje ces. Franciszka Józefa o rozszerzeniu autonomii Galicji oraz apele o zaciąganie się mieszkańców zaboru ros. do armii pruskiej i austr.; konsekwencją aktu było utworzenie w Warszawie Tymczasowej Rady Stanu (namiastki parlamentu) i Rady Regencyjnej (quasi-rząd) oraz - z czasem - umiędzynarodowienie sprawy polskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

JAWORSKI, BESELER Hans Hartwig, KLUB PAŃSTWOWCÓW POLSKICH

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama