Reklama

ENERGETYKA

dział gospodarki obejmujący przetwarzanie, gromadzenie, przenoszenie i wykorzystanie energii, a także dziedzina nauki zajmująca się tymi zagadnieniami. Energię występującą w przyrodzie w różnych postaciach, np. energię chemiczną (paliwa), mechaniczną (woda, wiatr), cieplną (ciepło wnętrza Ziemi, wody morskiej), promieniowania (Słońce), jądrową (wiązania cząstek jąder atomów) przetwarza się w takie rodzaje energii, które umożliwiają zaspokajanie różnych potrzeb ludzkich, np. w energię cieplną (ogrzewanie obiektów, procesy technologiczne), elektryczną (oświetlenie, sterowanie urządzeń i procesów, procesy elektrotechniczne). Ze względu na fakt, że energia elektr. jest szczególnie wygodna i ekonomiczna w przesyłaniu na duże odległości, większość energii występującej w przyrodzie jest przetwarzana najpierw na energię elektr., a ta dopiero, po dostarczeniu do odbiorcy, przetwarzana jest w postać potrzebną użytkownikowi. Szybkie zmniejszanie się zapasów tzw. nieregenerowalnych zasobów energii na Ziemii, a głównie paliw stałych (węgiel), ciekłych (ropa naftowa) i gazowych (gaz ziemny) oraz negatywne dla środowiska naturalnego skutki ich przetwarzania zmuszają e. do coraz intensywniejszych poszukiwań efektywnego wykorzystania regenerowalnych zasobów energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodna) oraz bardziej bezpiecznych metod wykorzystania energii jądrowej; w myśl postanowień UE do roku 2010 każdy kraj Wspólnoty powinien pokrywać przynajmniej 10% zapotrzebowania z odnawialnych źródeł energii; roczne zużycie energii elektr. na świecie sięga 16 bln kilowatogodzin; liderami w tym względzie są kraje uprzemysłowione; przemysł "konsumuje" ponad 50% energii, gosp. domowe – 25%; ok. 2 mld ludzi nie ma dostępu do elektryczności.

Reklama

Powiązane hasła:

KASKADA, JĄDROWA ENERGETYKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, SAINT JOHN, GEOENERGETYKA, ELEKTROENERGETYKA, ATOMISTYKA, CIEPŁOWNICTWO, PARSONS, AEROENERGETYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama