Reklama

KRÓLESTWO POLSKIE

Kongresówka, Królestwo Kongresowe

Reklama

utworzone 1815 z ziem Księstwa Warszawskiego (z wyłączeniem Poznańskiego, Bydgoskiego i okręgu krakowskiego) podczas kongresu w Wiedniu; pow. 128,5 tys. km2, 3,3 mln mieszk. w 1816, 10 mln w 1900. Związane z cesarstwem ros. unią personalną, na czele z carem jako królem; miało własny sejm, sąd i wojsko, nie prowadziło odrębnej polityki zagranicznej; do 1831 cieszyło się szeroką autonomią; 1832 po klęsce powstania listopadowego na podstawie Statutu Organicznego utraciło odrębność państwową i odtąd miało stanowić część imperium ros.; 1864, po upadku powstania styczniowego, została ostatecznie zlikwidowana wszelka autonomia; wprowadzono generał-gubernatorów, a nazwę K.P. zastąpiono określeniem Kraj Przywiślański. Było silnym ośrodkiem ruchów niepodległościowych i obok Górnego Śląska najlepiej uprzemysłowionym rejonem dawnej Polski. Mimo zniszczeń dokonanych 1915 przez wycofujące się wojska ros. stało się podstawą II Rzeczypospolitej.

Powiązane hasła:

SAZONOW, KAPITAN, PROLETARIAT II, SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY, WIORSTA, NARODOWY ZWIĄZEK ROBOTNICZY, ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH, HOŁOWCZYC, TARNOGRÓD, SIENKIEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama