SEJSMOLOGIA

dział geofizyki, badający przyczyny, przebieg i skutki geofiz. trzęsień ziemi, a więc rozchodzenia się fal sejsmicznych; służy temu rozpoznawanie stref sejsmicznych na kuli ziemskiej i ich wzajemnych relacji ze strukturą wnętrza globu oraz samej skorupy ziemskiej; podstawowe dane nauk. o wnętrzu kuli ziemskiej i procesach w nim zachodzących s. uzyskuje wskutek ciągłego pomiaru i analizy fal sejsmicznych wytwarzanych przez ruchy tektoniczne; niezwykle istotne jest możliwie precyzyjne określanie granic nieciągłości ośr. we wnętrzu kuli ziemskiej, co uzyskuje się na drodze analizy hodografów fal sejsmicznych, w których wyznacza się przestrzenny i płaszczyznowy rozkład ich rozchodzenia się oraz prędkości; analizie podlega także rozkład zmian amplitud fal sejsmicznych w zależności od oddalenia od hipocentrum trzęsienia, rozkład zmian prędkości powierzchniowych fal sejsmicznych (mających największy udział w zniszczeniach wywołanych trzęsieniem) w zależności od innych parametrów fiz.; dzięki lawinowemu rozwojowi techniki elektronicznej i zastosowań komputerów od lat 70. XX w., badania s. dysponują obecnie coraz większym i coraz skuteczniej przetwarzanym zasobem danych (pozyskiwaniem ich na drodze pomiarów aparaturowych zajmuje się sejsmometria), pozwalającym na rozpoznawanie i symulowanie warunków fiz. panujących w różnych ośr. i częściach wnętrza Ziemi; nowoczesną metodą badawczą jest tzw. komputerowa tomografia sejsmiczna, która - podobnie do stosowanej w medycynie, dokonuje przestrzennych analiz badanego ośr. czy obiektu; na użytek s. i badań fal sejsmicznych stosuje się m.in. sztuczne eksplozje różnej mocy, odpalane na różnej głębokość pod Ziemią (sondy sejsmiczne); na ich podstawie geofizyka poszukiwawcza wykrywa określone struktury geol. i bada m.in. ich przydatność wydobywczo-eksploatacyjną.

Reklama

Powiązane hasła:

TEISSEYRE, RICHTER, TRZĘSIENIE ZIEMI, ALSEP, STENZ, SEJSMOMETRIA, DZIEWOŃSKI Adam M., SEJSMICZNE STREFY, DUTTON Clarence Edward

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama