ELIT TEORIA

kierunek w socjologii podkreślający znaczenie podziału społeczeństw na dwie grupy: elitę rządzącą i masy; zgodnie z t.e. podział ten wynika z naturalnej nierówności między ludźmi i niezmienności ich psychiki; wg t.e. pierwsza, nieliczna grupa, całkowicie monopolizuje władzę, korzysta z przywilejów i steruje masami; w t.e. zmiany w składzie elity oraz proces wymiany elit, wypierania starszych elit przez nowsze są zasadniczym mechanizmem historii; elementy t.e. można znaleźć już u Platona i sofistów, później u św. Tomasza z Akwinu, Erazma z Rotterdamu i N. Machiavellego; twórcą t.e. we współczesnej socjologii jest V. Pareto, który uważał, że każda elita wyczerpuje po pewnym czasie swoją energię i zostaje zastąpiona przez inną (krążenie elit); t.e. zajmowali się także G. Mosca, R. Michels, M.D. Lasswell i C.W. Mills.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama