ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

jedna z nauk społecznych i dział antropologii zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną, wytwarzającą kulturę (czasem utożsamiana z antropologią kulturową); gł. zadaniem a.s. jest analiza systemu stosunków społ. i jego wpływu na wartości kulturowe, wzory, zwyczaje i instytucje; tradycyjnym i dominującym przedmiotem zainteresowań a.s. są społeczności pierwotne, ob. podejmuje się także próby badania społeczeństw przemysłowych; a.s. analizuje m.in. systemy pokrewieństwa i władzy, życie seksualne, gospodarkę, religię, rytuały i magię; a.s. jako osobna dziedzina naukowa powstała w 2. poł. XIX w. pod wpływem ewolucjonistycznych teorii E.B. Tylora, J. Lubbocka i J.G. Frazera; rozwój a.s. nastąpił w I poł. XX w. dzięki twórcom funkcjonalizmu, A.R. Radcliffe-Brownowi i B. Malinowskiemu, który przeprowadził badania terenowe - o przełomowym znaczeniu dla wyodrębnienia się a.s. jako osobnej dziedziny - na wyspach Trobrianda (Życie seksualne dzikich, Argonauci z zachodniego Pacyfiku, Ogrody koralowe i ich magia); ich następcy, m.in. R. Firth, E. Leach, E.E. Evans-Pritchard, E. Gellner, M. Fortes teorię funkcjonalną wzbogacili o elementy semiotyki i strukturalizmu.

Reklama

Powiązane hasła:

RICHARDS, RADCLIFFE-BROWN, MARETT, FRAZER James George, ETNOLOGIA, CYWILIZACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama